CHATBOT

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ได้มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ

Line Chatbot

สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ

Contact Center

โดย

Chatbot


ที่นำมาประยุกต์ใช้คือ

Chatbot

ที่รู้จักกันในชื่อ

Abdul

ซึ่งเป็น

Platform

สำหรับการสร้าง

Chatbot

บน

Line

ซึ่ง

Abdul

เป็นการสร้าง
ขึ้นจากทีมพัฒนาของ คนไทยสามารถนำไป
ใช้งานได้ฟรี พัฒนาโดยนักวิจัย

Nectec

portfolios

GOVTETCH
FORESIGHT

DGTi GOAL
EVENTS

PARTNER REGISTRATION