Month: May 2020

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และวิสาหกิจเริ่มต้น ….  Read More