Month: August 2020

Content-20200819

DGA ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ดิจิทัลปรับสร้าง (Transformation) ระบบบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว” วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 เพื่อประยุกต์กระบวนการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐ (GovTech) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หรือ DGTi ได้ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สสส. (สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ), สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว 6 สำนักงานอัยการสูงสุด และ ….  Read More

Content-20200817

DGA หารือร่วมกับสมาคมพันธมิตรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมผลักดันศูนย์ DGTi เตรียมเซ็น MOU เพื่อสร้างความร่วมมือและเร่งเครื่องผลักดันให้เกิดศูนย์ DGTi ทั่วประเทศ จากความก้าวหน้าจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา DGA โดย ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล ได้เร่งเครื่องผลักดันเปิดศูนย์ DGTi เพื่อเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งในระยะแรกได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการให้บริการภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ….  Read More