Month: October 2020

Content-20201012

DGA จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี MOU ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ผนึกกำลังเดินหน้า “โครงการ สมาร์ทชลบุรี ท้องถิ่นดิจิทัล” ยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่ระบบดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนโฉมกระบวนการทำงานบริการประชาชน และภาคธุรกิจในท้องถิ่นให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สู่การเป็น “ท้องถิ่น ดิจิทัลต้นแบบ” สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอีก 11 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ….  Read More