Month: December 2020

Content-20201218

[DIA] DGA ร่วมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer 2020 รอบที่ 2 โครงการ  Super AI Engineer เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน AI (Super AI Engineer) และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและสังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA ได้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการนำเสนอโจทย์จากภาครัฐให้กับผู้เข้าแข่งขัน ….  Read More