Month: January 2021

Live

DGTi Live

การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง DGA กับ Techsauce ในหัวข้อ GovTech Foresight และ AI Government Framework สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ Techsauce ที่รวบรวมเหล่าบรรดากูรูจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครั้งแรกของประเทศไทย ในงาน LIVE เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หัวข้อ “วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Government Technology ….  Read More

AI Government Center

AI Government Center : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ “AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” ปี 2019 หนึ่งในการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เกิดขึ้นและเป็นอีกครั้งที่การเรียนรู้เทคโนโลยี AI กลับมาเป็นกระแสอย่างกว้างขวางอีกครั้งในทุกอุตสาหกรรม การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน ….  Read More

GovTech Foresight

GovTech Foresight : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบันที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะ 5 ปี ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับบริการของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หน่วยงานรัฐ เป็นต้องมีการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. มีภารกิจหลักในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล คือ ….  Read More

GovTech Foresight

e-books-GovTech Foresight

ข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย​ จำนวนหน้า : 88 หน้า รายละเอียดโดยย่อ : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยบริการดังกล่าวรัฐอาจจัดทำขึ้นเองหรือจัดหาผู้รับจ้างที่เป็นภาคเอกชนมาให้บริการแทนก็ได้ สารบัญ : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Government Technology บทที่ 2 Technology Foresight บทที่ 3 ตัวอย่าง การมองอนาคต ….  Read More

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

e-books-AI Government Framework

ข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ จำนวนหน้า : 100 หน้า รายละเอียดโดยย่อ : กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ….  Read More

eBook

e-books

เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ อ่านเพิ่มเติม หนังสือ กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ อ่านเพิ่มเติม หนังสือ อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย อ่านเพิ่มเติม หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ อ่านเพิ่มเติม