Digital การนำเทคโนโลยี Deep Fake มาใช้งานจริง
จากการที่ผู้ประกาศข่าวเกาหลี Kim Joo-Ha ไม่ได้อยู่บนหน้าจอจริงๆ แต่ใช้เทคโนโลยี Deep Fake ในการสร้างผู้ประกาศข่าวท่านนี้ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ และเลียนแบบเสียงท่าทาง และสีหน้าของเธอได้อย่างสมจริง

อ้างอิง:
https://www.bbc.com/news/business-56278411
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER