Gartner ชี้ให้เห็นว่า AI กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทรนด์
Gartner ชี้ให้เห็นว่า AI กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ ที่องค์กรจะต้องใช้ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพราะนอกจาก AI นั้นสามารถเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นลง แต่กลับสร้างมูลค่าและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สูงขึ้น

อ้างอิง:
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9640000029799