บทบาทของ AIGC (AI Government Center) ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ มีอะไรบ้าง?
สร้างเครือข่ายเพื่อมาช่วยผลักดันภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการศึกษา เพื่อให้ AI สร้างผลงานและแจ้งเกิดอย่างเป็นรูปธรรม

จัดให้มี Platform AI เพื่อต่อยอด นวัตกรรมและบริการด้าน AI มีการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชน โดยการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในองค์กรและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

พัฒนาบุคลากรทางด้าน AI สำหรับภาครัฐ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้ AI ในภาครัฐ เพื่อจะสามารถนำ AI ไปพัฒนา และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้

อย่าลืมตั้ง See First เพื่อทราบข่าวสารต่าง ๆ จาก AI Government Center: AIGC ก่อนใคร

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/