AI หรือปัญญาประดิษฐ์
เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ซึ่ง AI ในปัจจุบันมีความสามารถหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
– Machine Learning เป็นความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์
– ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นเทคนิคที่ทำให้เครื่องเข้าใจภาษามนุษย์
– ความสามารถในการวางแผน (Automated Planning, Scheduling & Optimization)
– ความสามารถในการวิเคราะห์แบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
– ความสามารถในการรู้จำคำพูด (Speech)
– Computer Vision
– วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

นอกจากนี้ภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากมาย ซึ่งท่านสามารถติดตามตัวอย่างในเพจของเราเร็ว ๆ นี้

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/