หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนและลดทรัพยากรในการทำงาน, การสร้างมาตรฐานให้การทำงานและสามารถวัดผลได้, การแก้ปัญหาในการทำงานภาครัฐ และแก้ปัญหาการทุจริต

– ลดการใช้ทรัพยากร ทั้งกำลังคนภาครัฐ งบประมาณ และลดการใช้เวลาในการทำงาน
– เพิ่มผลิตภาพ การยกระดับการทำงานภาครัฐโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
– เพิ่มคุณภาพชีวิต ทั้งในฝั่งบุคลากรภาครัฐและในฝั่งประชาชน

– นอกจากนี้ภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากมาย ซึ่งท่านสามารถติดตามตัวอย่างในเพจของเราเร็ว ๆ นี้

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/