เปิดตัวแพลตฟอร์ม weSAFE
แพลตฟอร์มนี้ เปิดให้บริการฟรี สำหรับ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน โรงแรม ธุรกิจบริการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการมองหาบริการที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงเพื่อดูแลบุคลากรภายในองค์กรด้วยระบบบันทึก timeline ส่วนบุคคล และเพื่อช่วยเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งเตรียมพร้อมกับการรับวัคซีนในเร็วๆ นี้ด้วย

ซึ่งตอบสนองความต้องการของโรงงาน องค์กร ต่าง ๆ ได้ชัดเจนใน 3 ด้านนี้
– รองรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางขององค์กรสามารถบันทึกไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด ในกรณีที่มีการประกาศจากทางการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
– เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความอุ่นใจ เมื่อต้องเข้ามาทำงานในพื้นที่เดียวกัน เพราะต่างคนต่างก็มี timeline ของตนเองและรับรู้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการผ่านจุดเสี่ยงเองได้
– เมื่อวัคซีนมาถึง หน่วยงานองค์กรสามารถประเมินได้ว่าบุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร และสามารถประเมินอาการข้างเคียงเมื่อได้รับวัคซีนในแต่ละครั้ง

สำหรับ ผู้ประกอบการ หน่วยงานองค์กรที่มีความสนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มในเว็บไซต์ทางการของ weSAFE ได้ทันที

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/