AI ตัวช่วย นักรังสีการแพทย์
“ทีเซลส์” ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรม “AI” รังสีการแพทย์ เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการขาดแคลน “นักรังสีการแพทย์”

เหตุผลที่ต้องนำ AI มาเป็นตัวช่วยนักรังสีการแพทย์ก็เพราะ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 พบว่า กระทรวงสาธารณสุข มี “นักรังสีการแพทย์”ทั้งสิ้น 1,771 คน ยังขาดอีก 1,000 คน กรอบขั้นต่ำ 2,700 คน ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่มีทั้ง “นักรังสีการแพทย์”และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 193 แห่ง ถือเป็นปัญหาต่อการให้บริการในระบบสุขภาพ

โดยโรงพยาบาลในประเทศไทย หลายๆ แห่งได้มีการนำ”เครื่องมือทางการแพทย์” “AI” เข้ามาช่วยในการอ่านผล คัดกรอง และวินิจฉัยโรค ช่วย “นักรังสีการแพทย์” ช่วยแพทย์เป็นจำนวนมาก

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/