เก้าไร่ (Gaorai) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ
เก้าไร่ (Gaorai) โมบายแอปพลิเคชั่น สตาร์ทอัพ AgTech ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ ใช้ Data Analytics ช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อ…

– ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
– เป็นแอปพลิเคชั่นตัวกลางนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานคนฉีดพ่นป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากศัตรูพืช
– ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรจากความแม่นยำของเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรแปลงใหม่ (พื้นที่ 30 ไร่ขึ้นไป) ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น
– สามารถวิเคราะห์ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและราคา
– พยากรณ์ดิน ฟ้า อากาศ อุณหภูมิความชื้น
– เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงระบบค้าขายทางออนไลน์

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/