DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล”

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) หรือ สพร. พร้อมผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี โดยมีวิทยากรจาก เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นางสาวอังคณา ปริยสิริ (รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ) มาบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีการฝึกปฏิบัติการใช้งานจากโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะให้บริการจริง เพื่อฝึกการใช้งานโปรแกรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, การอนุญาตก่อสร้างพื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. แบบออนไลน์, โปรแกรมออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และโปรแกรมรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการให้บริการสาธารณะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ดร.เพ่ง บัวหอม (ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตัวแทนจากเทศบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับฟังและสังเกตุการณ์

ทั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน ซึ่งท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่จะมีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ, สร้างความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐและตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อนำแนวทางที่ได้ไปประกอบการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินการ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะและพร้อมรับมือกับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ได้อย่างยั่งยืน