Category: Uncategorized

Technology

Technology

Technology ข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ จำนวนหน้า : 192 หน้า… Read More การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง DGA กับ Techsauce ในหัวข้อ GovTech Foresight และ AI Government… Read More GovTech Foresight : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบันที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ….  Read More

Digital

Digital

Digital วีดิทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi รวบรวมเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและทิศทางของนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐและเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรเพื่อผลักดันสนับสนุนภาครัฐให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ… Read More D Digital G Government T Technology I Innovation

Innovation

Innovation

Innovation DGA จัด LIVE บรรยาย ‘การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA… Read More DGTI-Con 2021 The International Conference on Digital Government Technology and… Read More AI Government Center : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ ….  Read More

Government

Government

Government สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา… Read More DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล… Read More DGA จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี MOU ร่วมกับ ….  Read More