โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ ได้มีจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหาบรรยายประกอบการอบรม ได้แก่

1. วัตถุประสงค์
2. ภาพรวมระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
3. บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ Chatbot Platform
4. Chatbot Platform Architecture (โครงสร้างหลักของระบบหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)
5. ระบบ Chatbot Platform
5.1 ระบบ User Management
5.2 ระบบ Chatbot Engine
5.3 ระบบ Live Chat และเรียกดูประวัติการแชท
5.4 ระบบเรียกดู Report
6. แชร์ประสบการณ์

ทั้งนี้ การแชร์ประสบการณ์ โดยรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และนำเสนอปรับปรุงการใช้งาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการนำระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติไปใช้งาน และนำแนวทางที่ได้จากการหารือ เพื่อพิจารณาการขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป