กิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น
โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

ตารางกิจกรรม โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565
date_details

วัน/เดือน/ปีกำหนดการ
1 กันยายน 2565เปิดรับสมัคร
2 กันยายน 2565

พิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕๖๕

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.30 – 13.35 น. กล่าวต้อนรับ

13.35 – 13.40 น. วิดีทัศน์โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”

13.40 – 13.55 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

13.55 – 14.15 น. กล่าวเปิดงาน โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕๖๕ โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

14.15 – 14.20 น. กล่าวเชิญชวนสนับสนุนโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” โดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14.20 – 14.30 น. บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

14.30 – 14.50 น. Panel Discussion ในหัวข้อ “ความท้าทาย การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล”

  • นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จ.ยะลา
  • นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
  • นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

14.50 – 15.10 น. Panel Discussion ในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล”

  • นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
  • นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  • นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

5 ตุลาคม 2565วันสุดท้ายของการรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล“ ประจำปี 2565

พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล“ ประจำปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์…

DGA เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล 2564”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล…

ที่อยู่

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

02-6126060
DGTi_Awards@dga.or.th