กิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น
โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

ตารางกิจกรรม โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
1 กันยายน 2565 เปิดรับสมัคร
2 กันยายน 2565 พิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565
25 ตุลาคม 2565 ปิดรับสมัคร
3 – 4 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการพิจารณาผล รอบแรก
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล รอบแรก
11 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการพิจารณาผล รอบที่ 2
21 พฤศจิกายน 2565 พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565
10.00 – 10.05 น. กล่าวต้อนรับ
10.05 – 10.10 น. วิดีทัศน์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565
10.10 – 10.20 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
10.20 – 10.30 น. กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นด้วยดิจิทัล โดย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10.30 – 10.50 น. พิธีมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม 3 รางวัล
  • รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น 12 รางวัล
10.50 – 11.05 น. กล่าวแสดงความยินดี โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11.05 – 11.10 น. วิดีทัศน์สรุปผลงานท้องถิ่นดิจิทัลที่ได้รับรางวัล
11.10 – 11.20 น. บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ประกาศผลรายชื่อหน่วยงานที่ได้รางวัลโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565
รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่
หน่วยงาน จังหวัด ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน)
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูม ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย E-smart pahung (ป่าหุ่ง)
รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น 12 รางวัล ได้แก่
หน่วยงาน จังหวัด ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล
เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา young kids 6 part
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ “ร้องทุกข์ออนไลน์” Online Petition and Service Center
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แอปพลิเคชันนครนนท์
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา MYKhaoroopchang ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา โครงการ APPLICATION KHOHONG SMART CITY
เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยดิจิทัล
เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพของรพ.สต.ตำบลเมืองพาน
เทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) “หนองหอยสุขใจ”
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่ โครงการจัดการศึกษาภาษาท้องถิ่นสู่สากล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบของ Smart Car
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการ SMART EMS : ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย (Smart Kids)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล“ ประจำปี 2565

พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล“ ประจำปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์…

DGA เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล 2564”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล…

ที่อยู่

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

02-6126060
DGTi_Awards@dga.or.th