การรับสมัครและกฏกติกา

 1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานของภาครัฐเท่านั้น
 2. เป็นผลงาน/โครงการที่เริ่มใช้งานจริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร หรือ เริ่มใช้งานจริงก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
 3. หน่วยงานผู้ส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ต้องเป็นหน่วยงานราชการในรูปแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เท่านั้น
 4. ไม่เป็นผลงาน/โครงการที่เคยได้รับรางวัลของโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564
เกณฑ์การพิจารณา สัดส่วนคะแนน
หมวดที่ 1 ปัญหา
1. ปัญหา (Pain point) และกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงปัญหา จนเป็นที่มาของการพัฒนาผลงานที่ส่งเข้าประกวดสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างไร โดยสามารถระบุวัตถุประสงค์ของผลงานได้อย่างชัดเจน 15
หมวดที่ 2 นโยบายและแผนงาน
2. นโยบายหรือแผน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง 10
หมวดที่ 3 กระบวนการทำงาน
3. ลักษณะของ ผลงาน/โครงการ นวัตกรรมดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด ความริเริ่มสร้างสรรค์ของผลงาน/โครงการ รูปแบบการพัฒนาผลงาน/โครงการ และผู้ร่วมพัฒนา 25
4. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึงบริการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเหมาะสมต่อการรับรู้ของประชาชน 10
หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรม
5. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ ผลงาน/โครงการ ที่ส่งเข้าประกวด ความสำเร็จของผลงาน/โครงการ 15
6. การมีส่วนร่วม และ/หรือผลตอบรับจากการใช้งานจริง กับภาคประชาชน และ บุคคลากรขององค์กร อย่างเหมาะสมเพียงใด 15
7. แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต (Roadmap) มีความยั่งยืน ชัดเจน และเป็นไปได้ 10
รวม 100
* ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลียน/เพิ่ม/ลด เกณฑ์การพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่อการพิจารณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. เข้าเว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/
 2. ดาวน์โหลด คำแนะนำในการให้ข้อมูล, ใบส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด
 3. ทางผู้จัดการประกวดได้จัดทำ Powerpoint Template ที่ประกอบด้วยหัวข้อที่คณะกรรมการตัดสินใช้พิจารณา ผู้เข้าประกวดสามารถ ดาวน์โหลดและใช้ Template ในการให้ข้อมูลโครงการนวัตกรรมดิจิทัลของหน่วยงานท่านที่ ต้องการส่งเข้าประกวด หรือท่านอาจใช้ Powerpoint Template อื่น ๆ ที่ท่านจัดทำขึ้นในการให้ข้อมูลของโครงการได้ โดยเนื้อหาควรครอบคลุมหัวข้อที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการให้ข้อมูลเป็นอย่างน้อย
 4. กรอกข้อมูลและใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อยอมรับเงื่อนไขของการส่งผลงานเข้าประกวดใน ใบส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด พร้อมลงลายมือชื่อ สแกนใบส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัล ที่ได้กรอกและลงชื่อแล้วในรูปแบบ .pdf หรือ .jpg
 5. กรอกข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานในเว็บไซต์ พร้อมอัพโหลดไฟล์ powerpoint ตามข้อ 3. และ ไฟล์ ใบส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ตามข้อ 4.
 6. กดปุ่ม ส่ง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 7. ตอบคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอ และกด ยืนยัน เพื่อดำเนินการส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัลของท่านเข้าประกวด รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 หากประสงค์จะส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณามากกว่า 1 โครงการ ให้เริ่มขั้นตอน ที่ 3 ใหม่อีกครั้ง

ระบบรับสมัครออนไลน์ จะเปิดรับสมัครโครงการ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งโครงการเข้าประกวด สามารถสอบถามได้ที่ 

email :  DGTi_Awards@dga.or.th หรือ 02-6126060