เกี่ยวกับเรา

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือสพร.เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน อปท. อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น

ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 และได้รับเกียรติรับรางวัลสมทบรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards หมวดท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 3 รางวัล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองและ คัดเลือก ผลงานของหน่วยงาน อปท. เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในปีถัดไป เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่ เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการ พัฒนาโครงการ นวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

alex-knight-2EJCSULRwC8-unsplash
mike-kononov-lFv0V3_2H6s-unsplash
thisisengineering-raeng-nyAzMQ6Ejgs-unsplash