พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล“ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565

 

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี กันยายน โดยโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ขึ้นเพื่อเฟ้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่น มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล

 • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565
 • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เสวนาช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “ความท้าทาย การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล”  บรรยายโดย
  นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลาจ.ยะลา
  นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
  นายชิงชัย ศิริโวหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จ.อุดรธานี
 • เสวนาช่วงที่ 2 ในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล”  บรรยายโดย
  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
  ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ดำเนินการเสวนาโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • ปิดท้ายเวทีเสวนาการแจ้งเกณฑ์การพิจารณารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล โดยนายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่ 2 กันยายน จนถึง 5 ตุลาคม 2565
 • ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ หรือ E-mail : DGTi_Awards@dga.or.th และ โทร.02 612 6060

วันที่โพสต์ : 8 กันยายน พ.ศ.2565