ในปีนี้นับเป็นปีแรกของโครงการและโครงการได้รับเกียรติรางวัลสมบทรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 1 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ “ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน” คืออะไร?

          โครงการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือสพร.เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความ สามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน อปท. อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็น รัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น

ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีแรกของโครงการ และโครงการได้รับเกียรติรางวัลสมบทรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 1 รางวัล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก ผลงานของหน่วยงาน อปท. เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในปีถัดไป เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการ นวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

วันที่โพสต์ : 15 July 64