การรับสมัครและกฏกติกา

  ข้อมูลหน่วยงาน

  หน่วยงาน
  อำเภอ
  ภูมิภาค
  จังหวัด
  จังหวัด
  จังหวัด
  จังหวัด

  ข้อมูลผู้ประสานงาน

  คำนำหน้า
  อื่นๆ โปรดระบุ
  ชื่อ
  นามสกุล
  เบอร์โทร
  อีเมล์
  ตำแหน่ง

  ข้อมูลที่ปรึกษา

  คำนำหน้า
  อื่นๆ โปรดระบุ
  ชื่อ
  นามสกุล
  หน่วยงาน

  เอกสารประกอบการสมัคร

  ชื่อผลงาน
  แนบใบส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว *(ขนาดไม่เกิน 4MB)

  หากท่านยังไม่มีไฟล์ สามารถดาวน์โหลดใบส่งโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวดได้ >>ที่นี่ <<

  กรุณาเลือกระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานท่านใช้งานอยู่

  กรุณาเลือกช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน