สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 8 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้ดำเนินการจัด โครงการ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” หรือ Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi) ตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและเพิ่มประสิทธิภาพของขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เอกชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย
กลุ่มเป้าหมาย

  • หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ประสงค์หรือแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม
  • สถาบันการศึกษาที่สนใจผลักดันงานวิจัยหรือต้นแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องลงไปสู่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อประเมินแนวทางและผลการดำเนินการ ให้เกิดนวัตกรรม ทั้งด้านนโยบาย ด้านการให้บริการประชาชนและด้านอื่น ๆ
  • สมาคมผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ SMEs ที่สนใจในการนำองค์ความรู้มาต่อยอดหรือผนึกกำลัง (Synergize) กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั้งในและนอกอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและสรรค์สร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาประเทศ


แผนการดำเนินงานโครงการ

ผนึก 3 กำลังขับเคลื่อนภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

DGTi
AI GovCenter
TDGA