DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือDGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 หรือ “DGTi Local Government Awards 2021” ภายใต้ ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 10 แห่งที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์นำไทยสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” เต็มรูปแบบด้วยพลังขับเคลื่อนหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ Nation Studio รูปแบบ virtual


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินนโยบายนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี 2563-2565 มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง เทศบาล อปท. อบต. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น จึงได้เร่งเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) โดย DGA เพื่อสนับสนุน อปท. ทั่วประเทศร่วมกันสร้างมิติใหม่การให้บริการประชาชนในยุค New Normal


สำหรับการจัดงานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ อปท. ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลได้แสดงศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการได้เป็นอย่างดี ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบของอปท. ที่ต้องการปรับรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย ตรงใจประชาชน และสามารถนำไปขยายผลเพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปได้


ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center) หรือ DGTi ขึ้น พร้อมทั้งได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่น มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ ถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการของประชาชน เน้นการเปลี่ยนแนวคิด เพื่อพลิกรูปแบบการทำงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยในปีนี้มี 45 อปท.ทั่วประเทศ ร่วมจัดส่งผลงานกว่า 46 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการสามารถคัดเลือกผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยม 10 ผลงาน จาก 10 หน่วยงานที่ชนะการประกวด ดังนี้


รางวัลยอดเยี่ยม
• ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด19 เทศบาลนครยะลา จ. ยะลา
• โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
• Pangmu E-Smart Service องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮองสอน

รางวัลดีเด่น
• โครงการ Patong City Data Platform เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
• โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
• โครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
• โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน Bang-pla Smart Public Service เทศบาลนครบางปลา จ.สมุทรสาคร
• โครงการนวัตกรรมพิกัดชีวิตพิกัดฉุกเฉิน Application EMS สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
• โครงการ Smart Bannoi องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก


จากผลงานที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สำหรับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลยอดเยี่ยมทาง DGA ได้มีการขยายผลไปสู่ ‘รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในสาขาท้องถิ่นดิจิทัล’ ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติที่จะมีการแข่งขันกันและได้รับการยกย่อง พร้อมทั้งได้รับรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติมามอบรางวัลดังกล่าวให้ทุกปีอีกด้วย ทาง DGA จึงขอเชิญชวน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศที่มีความสนใจอยากนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาท้องถิ่น ติดต่อสอบถามมาที่ DGA Contact Center โทร. 02 612 6060 เพื่อขอรับการสนับสนุนแพลตฟอร์มกลางในการพัฒนาการบริการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการให้บริการ การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และสังคมที่อยู่ร่วมกันในท้องถิ่นต่อไป