งานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ จัดงานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (ประธานกรรมการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล)

ในช่วงที่สองเป็นกิจกรรมสัมมนาและพูดคุยในรายละเอียดของโครงการฯ คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้