Digital Transformation เปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างไร? Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค...

Read More

Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจ SME อย่างไร? โลกเปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิต สังเกตุได้จากพฤติธรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งการซื้อของ การทำธุรกรรมการเงิน...

Read More

แม่เหียะโมเดล นำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน...

Read More

Digital Transformation : โลกอนาคตกับดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด...

Read More

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร การเกษตรแม่นยำสูง หรือ Precision Agriculture คือ รูปแบบการเกษตรที่นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเชิงประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร...

Read More

ตลาดเกษตรดิจิทัล วิกตอเรียเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเส้นใยรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและคิดเป็นร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ในการส่งออกอาหารและเส้นใยทั้งหมดของวิกตอเรียมีมูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเป้าหมายที่จะขยายการส่งออกเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี...

Read More

เกษตรก้าวไกลสู่เกษตรดิจิทัล เกษตรดิจิทัล คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบูรณาการการผลิตทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถเป็นข้อมูลและเครื่องมือในการทำอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อช่วยการตัดสินใจและเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น แนวโน้มการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรของรัฐวิกตอเรียมีส่วนร่วมของการส่งออกอาหารและเส้นใยอยู่หนึ่งในสามของออสเตรเลีย เนื่องจากความต้องการอาหารที่ผลิตในยุควิกตอเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้าน...

Read More

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ...

Read More

แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีในช่วงระหว่าง 2021 – 2028 หากใช้สมมติฐาน เมื่อเทียบกับการวัด % ของอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual...

Read More

วีดิทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi รวบรวมเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและทิศทางของนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐและเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรเพื่อผลักดันสนับสนุนภาครัฐให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

Read More