ข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย

หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

จำนวนหน้า : 165 หน้า

รายละเอียดโดยย่อ : AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ : การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ
บทที่ 1 บทนํา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
บทที่ 2 ทิศทาง AI ของโลก
บทที่ 3 แนวทางการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ