About

Principle and Reason

  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดโครงการ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรเพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทย ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน