ส่งเสริมงานบริการประชาชนในท้องถิ่น สะดวก ทันสมัย ด้วย “รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ปี 65” จากการผลักดันของ รมต. อนุชา ผ่าน DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Category
Digital Innovation

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565” หรือ “DGTi Local Government Awards 2022” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมชูนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเชื่อมการทำงานรัฐบาลกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแบบไร้รอยต่อ ด้วยแนวคิดรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงาน ก.ก.ถ. นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานแสดงความยินดี กับหน่วยงานที่ได้รางวัลครั้งนี้ด้วยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานจำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล โดยรายละเอียดเรียงตามลำดับตัวอักษรของจังหวัด ดังนี้


1. รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่

    เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผลงาน YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน)
    เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูม ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ผลงาน E-smart pahung (ป่าหุ่ง)

2. รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น 12 รางวัล ได้แก่

    เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา young kids 6 part
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ “ร้องทุกข์ออนไลน์” Online Petition and Service Center
    เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แอปพลิเคชันนครนนท์
    เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา MYKhaoroopchang ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา โครงการ APPLICATION KHOHONG SMART CITY         
    เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยดิจิทัล
    เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพของรพ.สต.ตำบลเมืองพาน
    เทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) “หนองหอยสุขใจ”
    องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่ โครงการจัดการศึกษาภาษาท้องถิ่นสู่สากล
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบของ Smart Car
    องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการ SMART EMS : ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2564
    องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย (Smart Kids)

ที่มา: https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/84813/