DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือDGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”...

Read More

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล...

Read More

งานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=iaApXFplayw&t=30s DGAThailand สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ จัดงานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา...

Read More

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศด้วย “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด...

Read More

DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ พช. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก...

Read More

DGA หนุนท้องถิ่นยุคใหม่ ร่วมพันธมิตรจัดงานเสวนาออนไลน์ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ พร้อมเทรนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการให้บริการปชช. เดินหน้าองค์กรสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

Read More

อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่...

Read More

สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน หรือ สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล...

Read More
DGTi Roadshow 2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา...

Read More

DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

Read More

DGA จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี MOU ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ผนึกกำลังเดินหน้า “โครงการ สมาร์ทชลบุรี...

Read More

DGA MOU 3 หน่วยงาน สสส. สวน. และกทม. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตยุคดิจิทัลไลฟ์ ในโครงการพัฒนาด้านการบริหารงานแบบใช้ร่วมกันขององค์กร ต้นแบบบริการร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

Read More

DGA ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ดิจิทัลปรับสร้าง (Transformation) ระบบบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว” วันที่ 19 – 20...

Read More

DGA หารือร่วมกับสมาคมพันธมิตรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมผลักดันศูนย์ DGTi เตรียมเซ็น MOU เพื่อสร้างความร่วมมือและเร่งเครื่องผลักดันให้เกิดศูนย์ DGTi ทั่วประเทศ จากความก้าวหน้าจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

Read More

DGA ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA...

Read More

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA...

Read More

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...

Read More