GovTech Foresight : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย

จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบันที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะ 5 ปี ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับบริการของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หน่วยงานรัฐ เป็นต้องมีการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. มีภารกิจหลักในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล คือ ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อย่างไรก็ดีการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการภาครัฐ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเเละความเปลี่ยนเเปลงหรือผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประเมินความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมในด้านบุคลากร ทักษะความเชี่ยวชาญ และงบประมาณ ดังนั้น สพร. จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำหนังสือ อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรืองานบริการภาครัฐบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

การเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้ความต้องการในการใช้บริการภาครัฐของประชาชนเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ความต้องการในการรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับปรุงบริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาต่อยอดทางนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ เช่น การชำระภาษีออนไลน์ การต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง จึงเป็นที่มาของแนวคิด Government Technology หรือ “GovTech” โดย Herbert AdamsAttorney (2018); ได้ให้คำนิยามไว้ดังนี้

“เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยบริการดังกล่าวรัฐ อาจจัดทำขึ้นเอง หรือ จัดหาผู้รับจ้างที่เป็นภาคเอกชนมาให้บริการแทนก็ได้”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพร้อมของหน่วยงาน ทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร งบประมาณ นโยบาย รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยหลักการพิจารณาการเป็น GovTech ประกอบ ด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

หนังสือ

อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย​

สามารถดาวน์โหลด ฟรี!

อีบุ๊คทางเลือกใหม่ของคนรักการอ่านกับความสะดวกสบายที่มากกว่า
อ่านเพิ่มเติม