แม่เหียะโมเดล
นำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ด้านการให้บริการและเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยในกรณีเกิดการระบาดของเชื้อโรคและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการและในตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 หน่วยงาน จากทั่วประเทศ

รูปภาพ: https://unsplash.com