Smart Farm การทำเกษตรสมัยใหม่
ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพยากรทางด้านอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ มีความเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม พืชพรรณต่าง ๆ สามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา

ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไอที สื่อสาร เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เปลี่ยนไร่นาและฟาร์มเกษตรทั้งหลาย ให้กลายมาเป็นไร่นาที่สุดแสนไฮเทค และทำให้ฟาร์มธรรมดา ๆ กลายมาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต

ทำความรู้จักกับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนั้น ตั้งอยู่บนแนวคิดของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เรียกว่า เกษตรแม่นยำสูง เป็นแนวทางในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรสามารถจะปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ รวมไปถึงการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและสัตว์ เช่น การปลูกข้าว ในพื้นที่หลาย ๆ แห่งผลผลิตของข้าวที่ออกมาในแต่ละที่ให้รวงข้าวไม่เท่ากัน บางพื้นที่ให้รวงข้าวเยอะ บางพื้นที่ให้รวงข้าวน้อยแตกต่างกันไป

ทำให้เห็นได้ว่าฟาร์มอัจฉริยะมีความแตกต่างกับฟาร์มธรรมดาตรงที่การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืช เช่น การให้ปุ๋ยที่ไม่มากเกินไปช่วยทำให้ดินไม่เสียและช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเกษตรเคมี หรือ เกษตรอินทรีย์ ที่การให้ปุ๋ยก็จะให้เท่าๆ กัน แต่ได้ผลผลิตที่ไม่เท่ากันและยังช่วยด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

รูปภาพ: https://unsplash.com