สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน หรือ สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับเทศบาลหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนำไปสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิทัลที่สามารถให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ได้อย่างยั่งยืน นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) กล่าวว่า การจัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเทศบาลตำบลหมวกเหล็กเป็นหน่วยงานนำร่อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันช่วยผลักดันการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปขยายผลกับเทศบาลหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป