ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 session 3 “กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม

นำเสนอมุมมองถึงองค์กรและหน่วยงานในยุค New Normal ว่าต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม