ผลงานที่ผ่านมา

ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center

DGA “ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Facebook Live “ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เจาะลึกถึงประโยชน์ของ โครงการ “Digital Government Technology & Innovation Center” หรือ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” กับบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจรที่มุ่งมั่นผลักดันภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย (GovTech Innovation Ecosystem) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยมีพื้นที่ในการสร้างผลงานและประโยชน์ แล้วต่อยอดสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร. จิติล คุ้มครองมาร่วมในพิธีเปืดในครั้งนี้ โดยมี คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวแนะนำศูนย์ DGTi และเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ และอธิบายภาพรวมของโครงการ  โครงการนี้เกิดขึ้น ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital Government Technology and Innovation Center เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศูนย์กลาง Digital Solution ภาครัฐ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ ตลอดจนขยายผลเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ สพร. จึงได้ดำเนินโครงการ DGTi Roadshow 2020 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานภาครัฐ” (Idea Exploration) ตามโจทย์ของแต่ละโครงการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน  นิทรรศการด้านนวัตกรรมดิจิทัลจากบรรดา Tech company  การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง  การตั้งโจทย์เพื่อประยุกต์การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้าแก้ไข สำหรับการจัดโครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรกนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นอย่างดี

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า “GovTech หรือ Government Technology” คือการให้บริการจากภาครัฐโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการบริการประชาชนแทนการติดต่อและเข้าถึงภาครัฐแบบเดิม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านบริการสาธารณะที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชน ดังนั้น GovTech ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลขั้นสูงในบริการสาธารณะของภาครัฐผ่านออนไลน์ บริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง บริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือการทำให้ลดขั้นตอนการบริหารราชการภาครัฐ ผลคือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน สะดวกความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนได้ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง   ในการขับเคลื่อน GovTech ต้องอาศัยพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จึงมีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อน GovTech ในครั้งนี้ โดยเป็นสถานที่ตั้งของ GovTech Center ในใจกลาง EEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมร่วมขับเคลื่อน Govtech Thai โดยสามารถ 1. ร่วมคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบบริหารจัดการและการออกแบบบริการดิจิทัล  เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 2. ร่วมจัดการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ ประชาชนที่ภาครัฐสามารถให้บริการได้ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอร์สเรียนออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ เกม หรือ แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา  3. ร่วมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้การฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 4. ร่วมสร้างมาตรฐานเพื่อการพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเครื่องมือในการพัฒนาต่าง