บริการแบบแบ่งปันบริการ (Shared-Service) คืออะไร

"ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิสวัสดิการประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตามกลุ่มที่อาจจะที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อยากที่สุดอีกกลุ่ม คือ เด็กเปราะบาง ปัจจุบันเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางหรือเด็กและเยาวชนที่ต้องการได้รับความช่วย เหลือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 มาตรา 32 เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์

รูปแบบการสงเคราะห์
1. เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า
2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
3. เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เช่น ถูกจำคุก พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์หย่า เป็นโรคจิต
4. เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจ ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก
5. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ กระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตก อยู่ในภาวะอื่นที่อาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสีย ในทางศีลธรรมหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
6. เด็กพิการ
7. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก
8. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

รูปแบบการสงเคราะห์
1. ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่ อุปการะเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23
2. มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสม และยินยอมรับเด็กไว อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตาม ข้อ 1 ได้
3. ดำเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
4. ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่ เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ
5. ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ
6. ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์
7. ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนา และฟื้นฟู หรือส่งเด็กเข้าศึกษา กล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัด หรือสถานที่ ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว้

สพร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและ สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงมีแนวคิดในการศึกษาพัฒนาการบริหารงานแบบใช้ร่วมกันขององค์กร ต้นแบบบริการร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยดิจิทัล (Shared Service) ภายใต้ความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาด้านการบริหารงานแบบใช้ร่วมกันขององค์กร ต้นแบบบริการร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นต้นแบบบริการทางสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัวที่มีความครอบคลุม ต่อเนื่องตลอดแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการที่มุ่งแก้วิกฤตของการจัดบริการสังคมและสุขภาพ ให้เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลที่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้บริหาร สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างคล่องแคล่ว เท่าทันสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันของบรรดาหน่วยงานพันธมิตรดังนี้

1. ใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลเข้ามาเติมเต็ม (Fulfillment) หนุนเสริม (Reinforcement) สมรรถนะ (Capability) ของทีมผู้ให้บริการจากฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตลาดกระบัง ศูนย์เด็กเล็กโชน 10 และ รร. โดยเฉพาะให้เกิดความมุ่งมั่น (Commitment) ภายในหมู่ผู้ให้บริการต่างภาคส่วน ได้แก่ สถาบันจัดการสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย และการเป็นพื้นที่ร่วมเรียนรู้และพี่เลี้ยง นวัตกรขยายผลในพื้นที่อื่น
2. การจัด public hearing จากหน่วยงานบริหารนโยบาย หน่วยขับเคลื่อนนโยบายในวงกว้างต่อ ผลการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งไปทำงานกับครอบครัวเปราะบางที่มีเด็กและเยาวชนก่อนเด็กเกิดปัญหา (ต้นน้ำ)
3. การสนับสนุนขยายการทดสอบและให้เกิด “พื้นที่รังสรรค์นวัตกรรม”กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) หรือ พชข./พชอ. อื่นๆ ในเขตอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร และจากเทศบาล และ อบต.ที่อาสาสมัครเข้าร่วม

ที่มา เอกสารนำเสนอ แพลตฟอร์มระบบดิจิทัลการจัดบริการสุขภาพและสังคมร่วมจากทุกภาคส่วน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

รูปภาพ: https://unsplash.com