Tag: DGTi Roadshow 2021

DGTi Roadshow 2021

Roadshow-2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 8 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้ดำเนินการจัด โครงการ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” หรือ Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi) ตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ….  Read More