Tag: Digital Local Innovation

แม่เหียะโมเดล

แม่เหียะโมเดล นำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ด้านการให้บริการและเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยในกรณีเกิดการระบาดของเชื้อโรคและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการและในตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 หน่วยงาน จากทั่วประเทศ รูปภาพ: https://unsplash.com

Digital Local Live 2021

งานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=iaApXFplayw&t=30s DGAThailand สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ จัดงานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (ประธานกรรมการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล) ในช่วงที่สองเป็นกิจกรรมสัมมนาและพูดคุยในรายละเอียดของโครงการฯ ….  Read More

DGA 56 Local Gov

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศด้วย “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด 4 ภูมิภาค สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุก รับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ด้วย“ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล มุ่งสู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด 4 ….  Read More

DGA Speaker CDD

DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ พช. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และนายสุดเขต เชยกลิ่นยศ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ….  Read More

Digital Local Innovation

DGA หนุนท้องถิ่นยุคใหม่ ร่วมพันธมิตรจัดงานเสวนาออนไลน์ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ พร้อมเทรนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการให้บริการปชช. เดินหน้าองค์กรสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ จ.พังงา จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อแชร์บทเรียนจาก ‘แม่เหียะโมเดล’ ขยายองค์ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ….  Read More