Tag: Government

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือDGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 หรือ “DGTi Local Government Awards 2021” ภายใต้ ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 10 แห่งที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์นำไทยสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” ….  Read More

OSS-เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ….  Read More

Government

Government

Government สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา… Read More DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล… Read More DGA จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี MOU ร่วมกับ ….  Read More