Tag: GovTech Foresight

GovTech Foresight

GovTech Foresight : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบันที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะ 5 ปี ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับบริการของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หน่วยงานรัฐ เป็นต้องมีการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. มีภารกิจหลักในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล คือ ….  Read More

GovTech Foresight

e-books-GovTech Foresight

ข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย​ จำนวนหน้า : 88 หน้า รายละเอียดโดยย่อ : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยบริการดังกล่าวรัฐอาจจัดทำขึ้นเองหรือจัดหาผู้รับจ้างที่เป็นภาคเอกชนมาให้บริการแทนก็ได้ สารบัญ : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Government Technology บทที่ 2 Technology Foresight บทที่ 3 ตัวอย่าง การมองอนาคต ….  Read More