Tag: GovTech

Content-20200819

DGA ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ดิจิทัลปรับสร้าง (Transformation) ระบบบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว” วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 เพื่อประยุกต์กระบวนการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐ (GovTech) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หรือ DGTi ได้ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สสส. (สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ), สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว 6 สำนักงานอัยการสูงสุด และ ….  Read More

DGTi Center

DGA ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi) ปั้นโมเดลบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งวิจัยรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน ….  Read More

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และวิสาหกิจเริ่มต้น ….  Read More