Tag: Training Local Government

Training Local Gov 1

อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 25 อปท. ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการให้บริการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” ที่จะเป็นต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาและอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการขอรับบริการภาครัฐผ่านดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจและสอดคล้องกับความเป็น ….  Read More