เกี่ยวกับ DGTi

DDigital

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทดสอบระบบดิจิทัล

GGovernment

ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้

TTechnology

เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลด้านเทคโนโลยี

iInnovation

ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา