อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 25 อปท. ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการให้บริการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” ที่จะเป็นต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาและอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการขอรับบริการภาครัฐผ่านดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจและสอดคล้องกับความเป็น Thailand 4.0 ต่อไป

#ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ #DigitalGovernment #Technology and #Innovation #Center #DGTi #ท้องถิ่นดิจิทัล #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #เทศบาลเมืองแม่เหียะ #แม่เหียะ