วีดิทัศน์

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi รวบรวมเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและทิศทางของนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐและเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรเพื่อผลักดันสนับสนุนภาครัฐให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย